Marc's Place


 
El castellano

(het ABN van Spanje)

 

Vocales y consonantes
(klinkers en medeklinkers)

 

a a pa
b be
c ce
ch che tsj
d de wordt NIET uitgesproken als het de laatste letter is. usted
e e é als het woord of de lettergreep op een medeklinker eindigt. usted
ee als het woord of de lettergreep op een klinker eindigt. se-ñor
i zoals in 'bips'. hombre
f efe
g ge dzj vóór een 'e' en een 'i' gitano
graph in alle andere gevallen gracias
h hache guante
i i ie libro
j jota gaan junta
k ka
l ele
ll elle lj pollo
m eme
n ene
ñ enne nj señor
o o kont hombre
oo als het woord nog niet af is - open lettergreep. lo-co
p pe
q cu
r ere
rr erre
s ese
t te
u u poet usted
v uve b aan het begin van een woord verdad
w in het midden van een woord nueve
w uve doble
x equis
y i griega
z zeta this zapato
 
Klemtoon
 
De klemtoon valt altijd op de laatste lettergreep, behalve als deze eindigt op een n, s, een klinker, een tweeklank (a) of als er een accentteken (b) in het woord woord voorkomt. Bij de deze uitzonderingen valt de klemtoon op: de vóórlaatste lettergreep of waar het accentteken staat.
 

 

De geslachtsregels

 

Mannelijk
Rivieren, Dagen van de week, Maanden, Getallen, Windstreken.
Zelfstandige naamwoorden waarvan de laatste lettergreep beklemtoond wordt en die eindigen op l, n, r, s of x.
Zelfstandige naamwoorden eindigend op o.
Uitzonderingen la foto
la radio
la mano
la moto
 
Vrouwelijk
Het alfabet.
Fruitsoorten.
Woorden eindigend op a, d, z of ion.
Uitzonderingen el tourista
el día
el tranvía
el avión
el lápiz
el arróz
el idioma
el telegrama
el systema
el turista
el problema
el clima
el drama
 

 

Het verschil tussen 'por' en 'para'

 

Para
Doel Trabajar para ganar dinero Werken om geld te verdienen.
Voor (in verhouding tot) Es viejo para su edad Hij is oud voor zijn leeftijd.
Tijdsbepaling Para navidad Tegen de kerst.
Bestemming Este regalo es para ti Dit kado is voor jou.
 
Por
Door, in, langs, uit Pasa por la calle Hij loopt door de straat
Pasa por mi casa Hij loopt langs mijn huis
Por curiosidad Uit nieuwsgierigheid
Por medio de ... Door middel van ...
Fabricado por ... Gefabriceerd door ...
Tijdsbepaling Por navidad Met kerstmis
Por la mañana 's morgens
Ruilen Lo compro por cien pesetas Ik koop het voor honderd pesetas
Doy mi lapiz por tu pluma Ik geef mijn potlood voor jouw pen
Morir por su patria Sterven voor zijn vaderland
Ten gunste van Trabaja por los povres Hij werkt voor de armen
Met Felicitar por su santo Feliciteren met zijn/haar verjaardag
Plaatsbepaling (uitgebreid) Por aquí Hier ergens, hier in de buurt.
Vermenigvuldigen Cinco por tres son quince Vijf maal drie is vijftien.
 

 

Rekenen

 

Getallen
 
Ciento Honderd
cientouno honderdéén
Doscientos Tweehonderd
doscientos y uno tweehonderdenéén
Quinientos Vijfhonderd
Setecientos Zevenhonderd
Novecientos Negenhonderd
 
Optellen, aftrekken, delen & vermenigvuldigen
 
sumar optellen
restar aftrekken
dividir delen
multiplicar vermenigvuldigen
 
Cinco por tres son quince Vijf maal drie is vijftien
Cuatro dividido por dos son dos Vier gedeeld door twee is twee
Dos y dos son cuatro Twee plus twee is vier
Dos menos dos es zero Twee min twee is nul
 

 

Tijdsaanduiding

 

Men spreekt het woord hora(s) nooit uit, tenzij nadruk gewenst is.
Son las doce (horas) Het is 12 uur.
Es la una (hora) Het is 1 uur.
Son las doce en punto Het is precies 12 uur.
Son las doce y cinco Het is 5 over 12.
Son las doce y media Het is half 1.
 
De, als bijvoeglijk naamwoord gebruikte, telwoorden uno en ciento zijn de enige twee telwoorden die het geslacht volgen:
 
Es la una menos veinticinco Het is 5 over half 1.
Es la una menos cinco Het is 5 voor 1.
A mediodía Om 12 uur 's middags
A medianoche Om 12 uur 's nachts
En una hora Over een uur
Dentro de una hora Binnen een uur
En ocho días Over een week
En quince días Over twee weken
¿Qué fecha tenemos? Welke datum zijn we vandaag?
El reloj dan las ocho De klok slaat (geeft) acht uur.
 


© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement