Marc's Place


 
El castellano

(het ABN van Spanje)

 

(Voor)naamwoorden, lid- en rangtelwoorden

 

Bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig gebruikt
Unir lo útil con la agradable Het nuttige met het aangename verenigen
 
Bezittelijk voornaamwoord, zelfstandig gebruikt
lo suyo het zijne
lo único qué sé het enige wat ik weet
 
Rangtelwoord, zelfstandig gebruikt
lo primero de eerste
 
Lidwoorden, vrouwelijke
la, una
 
Bij een beklemtoonde a of ha aan het begin van een zelfstandig naamwoord wijzigt het lidwoord, in het enkelvoud, van vrouwelijk naar mannelijk. In het meervoud verandert het lidwoord niet.
 
el ama de casa las amas
el hache las haches
el haba las habas
la alta torre alta is géén zelfstandig naamwoord
 
Woorden waarvan de laatste lettergreep niet beklemtoond is en die eindigen op een s of een x worden niet verlengd met es.
 
la crisis las crisis
el lunes los lunes
 
Woorden die eindigen op een y worden altijd verlengd met es.
 
el rey los reyes
 

 

Aanwijzende voornaamwoorden

 

Dit, deze Este, esta, esto (mannelijk/vrouwelijk/onzijdig)
 
Gebruik: Dichtbij de spreker
 
este libro dit boek
estos libros deze boeken
esta mujer deze vrouw
estas mujeres deze vrouwen
¿Qué es esto? wat is dit?
¿Qué son estos? wat zijn dit/deze?
 
Dat, die Ese, esa, eso (mannelijk/vrouwelijk/onzijdig)
 
Gebruik: Van de spreker af
 
  ese libro dat boek
esos libros die boeken
esa mujer die vrouw
esas mujeres die vrouwen
¡nada de eso! niets ervan!
 
Dat, die
(veraf, daarginds)
Aquel, aquella, aquello (mannelijk/vrouwelijk/onzijdig)
 
Gebruik: Ver van de spreker af
 
aquel edificio dat gebouw daarginds
aquellos edificios die gebouwen daarginds
aquella casa dat huis daar
aquellas casas die huizen daar
aquello dat daar
aquellos die daar
 
Bijvoeglijk gebruik
Tendría usted la bondad de cerrar esa ventilla Zoudt u zo goed willen zijn dat raampje te sluiten.
 
Zelfstandig gebruik
Bij het zelfstandig gebruik van de aanwijzende voornaamwoorden, krijgen deze een klemtoon-teken op de eerste letter.
éste cuesta 40 ptas. dit kost 40 pesetas
ése cuesta 40 ptas. dat kost 40 pesetas
aquél cuesta 40 ptas. dat daar kost 40 pesetas
 
Onzijdig
Het kan ook onzijdig zijn maar wordt dan zelfstandig gebruikt.
ésto no puedo ser verdad dat kan niet waar zijn
 
Spreektaal
In de spreektaal wordt over het algemeen eso gebruikt in plaats van esto.
eso es zo is het
no es asi zo is het niet
hablar de eso y aquello praten over koetjes en kalfjes
(ditjes en datjes)
Qué es esto wat is het
¿no es asi? is het niet zo?
nada di esa niets daarvan
mi coche y el de mi hermano mijn wagen en die van mijn broer
mi casa y la de mi padre mijn huis en dat van mijn vader
 

 

Betrekkelijke voornaamwoorden

 

Muy & Mucho
Mucho komt altijd voor bij een werkwoord.
trabajo mucho ik werk hard
Muy komt altijd voor bij een bijvoeglijk naamwoord.
Muy bien heel goed, ok.
 
Boven, ed.
encima de (er)boven, boven de. (boven de tafel)
arriba boven (naar boven gaan)
sobre op, boven de, over de (boven de tafel)
por lo alto bovenaan (bovenaan de bladzijde)
 
Beneden, ed.
debajo (er)onder, onder de. (onder de tafel)
abajo beneden (naar beneden gaan)
bajo laag (salaris, landschap, etc)
Vóór, naast, ed.
delante vóór (voor de winkel)
al lado de naast, aan de zijkant van (naast de tafel)
detrás achter (achter de bar)
 
Naar binnen/buiten
adentro naar binnen
afuera naar buiten
dentro de in van ingesloten (de wijn zit in de fles)
 
En & of
y En
e En
Wanneer de y vóór een beklemtoonde hi of i komt te staan, gebruik je de e. Dit geldt niet bij eigennamen.
 
o Of
u Of
si Of/Als Algemeen
Wanneer de o vóór een beklemtoonde ho of o komt te staan, gebruik je de u. Dit geldt niet bij eigennamen.
mujer u hombre vrouw of man
hombre o mujer man of vrouw
si te gusta este jersey of/als je van die trui houdt
 

 

Bezittelijke voornaamwoorden

 

Vóór het zelfstandig naamwoord geplaatst
mi mijn
tu jouw
su zijn
nuestro/-a ons
vuestro/-a jullie
su hun
 
Als het zelfstandig naamwoord in de meervoudsvorm staat, veranderen de bezittelijke voornaamwoorden mee:
mi padre mijn vader
mis padres mijn ouders
 
Afhankelijk van het geslacht van het zelfstandig naamwoord veranderen nuestro en vuestro met het geslacht mee.
nuestro padre onze vader
nuestra madre onze moeder
 
Ná het zelfstandig naamwoord geplaatst
mio/-a mijn
tuyo/-a jouw
su zijn
nuestro/-a ons
vuestro/-a jullie
suyo/-a hun
 
Als het zelfstandig naamwoord in de meervoudsvorm staat, veranderen de bezittelijke voornaamwoorden mee:
el padre mio mijn vader
los padres mios mijn ouders
 
Afhankelijk van het geslacht van het zelfstandig naamwoord veranderen de bezittelijke voornaamwoorden met het geslacht mee:
el padre mio mijn vader
la madre mia mijn moeder
 

 

Bijvoeglijke naamwoorden

 

Bijvoeglijke naamwoorden eindigend op ón, án, ín, dor, tor en sor krijgen een a erachter als het zelfstandig naamwoord vrouwelijk is.
Bij de bijvoeglijke naamwoorden eindigend op o, verandert de o in een a als het zelfstandig naamwoord vrouwelijk is.
Bijvoeglijke naamwoorden die betrekking hebben op personen in het algemeen, worden mannelijk.
 
hombres y mujeres nerviosos Zenuwachtige mannen en vrouwen
 
Het bijvoeglijk naamwoord richt zich naar het dichtstbijzijnde zelfstandige naamwoord.
 
muchas oficinas y bancos Veel kantoren en banken
muchos hombres y mujeres Veel mannen en vrouwen
 
Het bijvoeglijk naamwoord staat over het algemeen áchter het zelfstandig naamwoord. Doch indien men het bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen of figuurlijk gebruiken, dan plaatst men het vóór het zelfstandig naamwoord.
 
la blanca nieva y sucia De witte en vieze sneeuw
Napoleon fué un gran hombre Napoleon was een groot man
Napoleon fué un hombre grande Napoleon was een grote man
 

 

Vragende voornaamwoorden

 

¿quién? Personen
¿de quién es? Van wie is dat?
 
¿qué? Dingen
vamos al cine. ¿a qué cine? We gaan naar de bioscoop. Welke bioscoop?
 

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement