Marc's Place

DXKOP - Programma-initialisatie
Aanroep
 
xcall dxkop ({koptekst | pakketcode | adm.bestand}[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
e$_pkg
Pakketcode. Deze dient als eerste statement voor te komen in je programma als je van pakket-gescheiden gebruikersinstellingen gebruik wilt maken. Zo niet, dan moet je deze variabele leeg laten.
mhcad
Wordt alleen gebruikt indien pakketcode wordt doorgegeven. Het gebruik is als volgt:
 • 0
  Er wordt geen gebruik gemaakt van een administratiebestand. Het programma wordt normaal geînitialiseerd, het scherm wordt geschoond vanaf regel 3 en op regel 1 en 2 wordt de programmatitel geplaatst.
 • 1, 2
  Het programma wordt geïnitialiseerd en het administratiebestand wordt geopend. Het scherm wordt geschoond vanaf regel 3 en op regel 1 en 2 wordt de programmatitel geplaatst.
 • 3
  Gelijk aan 1 en 2, met dit verschil dat er om een administratienummer wordt gevraagd.
 • 6, 7
  Er gebeurt helemaal niets. Er wordt geen administratiebestand geopend, er worden geen gebruikers variabelen gezet, geen terminalnummer, etc.
 • 4, 5, 8
  Wordt allemaal 9.
 • 9
  Het programma wordt geînitialiseerd en het administratiebestand wordt geopend. Er wordt niets met het scherm gedaan.
mhfnm
Wordt alleen gebruikt indien pakketcode wordt doorgegeven.
Parameters te vullen bij aanroep
koptekst (a132)
De weer te geven tekst op de eerste regel van het scherm. De tekst wordt aangevuld met het administratienummer waaronder wordt gewerkt.
pakketcode (a3)
Een code die wordt gebruikt om de naam van het administratiebestand te bepalen. Met bijvoorbeeld pakketcode 'HAN', zou de naam van het administratie-bestand ADM:ADMHAN.ISM worden. De koptekst wordt in dit geval uit MHFNM genomen.
De aldus samengestelde administratiebestandsnaam wordt in het veld e$usr_admf opgeslagen.
adm.bestand (a*)
Een volledige administratiebestandsnaam. De koptekst wordt in dit geval uit MHFNM genomen.
Deze administratiebestandsnaam wordt in het veld e$usr_admf opgeslagen.
vlag (d1)
Deze is bepalend voor het gebruik van de eerste parameter. Indien meegegeven, wordt er vanuit gegaan dat parameter 1 als koptekst fungeert. Tevens bepaalt de waarde van vlag hoe de routine met het scherm om moet gaan:
0 = Niets doen, alleen scherm schonen en kop opnieuw tonen.
1 = Alles doen.
2 = Alles doen, behalve scherm schonen en kop tonen.
3 = Forceer BATCH / DETACHED modus
Als deze waarden negatief zijn, wordt er zonder administratiebestand gewerkt. Dit is handig voor programma's die niet tot een groot software pakket behoren.
Als vlag niet wordt meegegeven, wordt de eerste parameter als pakketcode beschouwd.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhtnr
Terminalnummer. Wordt gevuld met e$usr_term.
mhflg
DBL flags. Wordt gevuld met e$usr_flag.
mhdat
Datum van programmastart (JJMMDD). Wordt gevuld met e$_date.
mhtyd
Tijd van programmastart. Wordt gevuld met e$_time.
mhadn
Standaard administratienummer van de gebruiker. Wordt gevuld met e$usr_admn.
mhadm
Record uit administratiebestand met administratiegegevens. Wordt gevuld met record e$adm.
mhsnm
Wordt gevuld met mhanm.
mhfnm
Wordt gevuld met koptekst indien die is meegegeven.
mhprg
Programmanaam. Wordt gevuld met e$_pgm maar alleen indien vlag <> 0 is en als de variabele nog niet eerder is gevuld.
mhver
Versienummer. Wordt initieel gevuld met e$_pkg_serial.
mhcad
N.V.T. Wordt gevuld met e$usr_stat.
mhpnr
Standaard printernummer van de gebruiker. Wordt gevuld met e$usr_prtn. Het nummer wijst naar een DBL$LP<mhpnr> logical. De variabele wordt alleen gevuld als vlag <> 0 is.
mhgbr
Gebruikersnaam. Wordt gevuld met e$usr_name.
mhcfk
N.v.t.
mhtty
De waarde 3.
mhwkn
Weeknummer van programmastart.
mhnrt
De waarde 0 (NUL).
mhwin
Wordt gevuld met e$_win.
Voorbeelden
 

Het begin van een Multihouse programma met XIBOL's zou er zo uit zien:


.proc

  xcall xopnt (0)
  xcall xotcf
  xcall dxkop ('HAN')
  ...
  ...

Dit is niet meer van toepassing. De nieuwe situatie, gebruik makend van E$XIB, is als volgt:


.proc

  xcall dxkop ('Testen E$CLCDAT', 1)
  ...
  ...

Bovenaan het scherm, op regel 1 en 2 zie je dan:En onder MS-Windows ziet het er zó uit:


© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement